Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców, Sprzedających i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Operator - właściciel serwisu biorezdrowe.pl: Damian Górski, 32 Thirmlere Road, WF29EP, Wielka Brytania; Tax Reference: 49473 52127
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym biorezdrowe.pl
 3. Sprzedawca – Operator, Przedsiębiorca lub Użytkownik
 4. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Operatora
 5. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Operator płatności – systemy płatności, zewnętrzne bramki płatnicze dostępne są zależnie od rodzaju składanego zamówienia i widoczne przy realizacji procedury checkout
 12. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Konto – konto w Sklepie, które Użytkownik może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 16. Regulamin sprzedaży – niniejszy regulamin Sklepu

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się z Operatorem w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z formularza [kliknij tutaj]
  2. a także za pomoca aplikacji whatsapp pod numerem: +447710983199 lub +447414025169 w godz. 9-16 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Operatora: GB33 REVO 0099 7030 3754 20

§ 4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu i składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia, należy wybrać produkt/y dodając do koszyka, zrealizować standardową procedurę zamówienia (tzw. checkout), podając dane odbiorcy niezbędne do realizacji Zamówienia, potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem §6 pkt 3.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mailowy,
 2. w przypadku Produktów materialnych:
   1. przesyłka pocztowa,
   2. przesyłka kurierska,
 3. terminy dostaw produktów materialnych ustalane są indywidualnie przez sprzedawców korzystających z usług pocztowych i kurierskich, koszty przesyłek pozostają w standardowych kwotach określanych przez firmy świadczące niniejsze usługi (Poczta Polska, firmy kurierskie, itp.)
 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. dostępne na stronie zewnętrznej bramki płatniczej PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

§ 7

Reklamacje i zwroty

 1. Klientowi przysługuje prawo 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej korzystając z formularza [znajdującego się tutaj]
 4. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 3. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 4. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zawracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych (np. ebooka), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 10

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.